Warning: A non-numeric value encountered in /www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5852

Schrijnend zijn vaak de arbeidsomstandigheden in de groeves

Hitte, stof, oorverdovend lawaai en ver van de bewoonde wereld met vaak niet meer dan de meest simpele basisvoorzieningen voor de arbeiders die op het terrein van de groeves niet alleen werken maar vaak ook wonen.

Bert Reubsaet, voormalig eigenaar van RMP Grafmonumenten: “In de fabriek, waar het graniet verwerkt wordt hebben wij natuurlijk veel meer vat op de arbeidsomstandigheden. Bij de groeves ligt dat anders. Wij gebruiken vele soorten graniet uit tientallen groeves over heel India. Dat zijn onafhankelijke bedrijven en die hebben hun eigen sociaal beleid.
Toch voeren wij daar een actief verbeteringsbeleid. Zo is RMP oprichter van de Indian Fair Stone Foundation, waarin groeves en verwerkers intensief samenwerken in het verbeterproces.”

Natuursteenwinning heeft vaak een schadelijke invloed op het milieu: landbouwgrond en bossen veranderen in gapende kraters en de waterhuishouding van het omliggende gebied wordt verstoord.

“RMP stelt dat de groeves maatregelen nemen om de milieu-impact te minimaliseren. De leefomgeving van de lokale bevolking mag er niet op achteruitgaan. De bedrijven moeten maatregelen treffen om lawaaioverlast tegen te gaan en horizonvervuiling te voorkomen. Ook op gebied van watergebruik moeten de bedrijven zorgen dat, dat geen negatieve impact heeft op grond- en oppervlaktewater. Denk wat dat betreft aan ongewenste verlaging van het grondwaterpeil. Belangrijk is dat die bedrijven zich houden aan de lokale regels.”

De groeves zijn verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden en behoren werknemers een loon te betalen dat minimaal overeenkomt met de wettelijke minimumnormen die gebruikelijk zijn in de bedrijfstak. De lonen moeten hoog genoeg zijn om te voorzien in de basisbehoeften van de werknemers en hun gezin, inclusief een zeker vrij besteedbaar inkomen.

RMP doet onderzoek op de werkplek en in de thuissituatie. Hier een voorbeeld dat navolging verdient. Het inkomen dat deze steenhouwer elke week mee naar huis neemt is bijna twee maal zoveel als dat van andere in zijn dorp. Ook hebben zijn twee kinderen kunnen studeren, zo laat hij trots zien.

Gedwongen arbeid komt nog veel voor in India. RMP stelt dat alle werknemers vrijwillig in dienst moeten zijn. Zij zijn altijd vrij van werkgever te veranderen wanneer zij dat willen. Dat een werknemer leningen moet terugbetalen, vormt dus geen reden hem te verplichten in dienst te blijven.